اجرای برنامه نصب
حذف و اضافه کردن برنامه نصب شده
Word چیست؟
اجرای Word 2019
شروع کار با Word 2019
آشنایی با محیط
تغییر نماها
ایجاد یک سند جدید
ذخیره کردن سندها
روش ایجاد فایل پشتیبان
خروج از ورد 2019
بازگشت به محلی که در آن قرار داشتیم
ویرایش و مشاهده فایلهای PDF